Kwaliteit en Privacy

Kwaliteit:

Iedere behandelaar binnen onze praktijk staat bij de overheid als Gezondheidszorgpsycholoog vermeld in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en staat bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) geregistreerd als Eerstelijnspsycholoog NIP.

Daarnaast zijn de meesten lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).

Alle behandelaren beschikken over een Kwaliteitsstatuut, een door de overheid getoetste screening.

Hierin zijn de volgende kwaliteitszaken geborgd:

 • algemene informatie over aandachtgebieden behandeling, professioneel netwerk, contracten met zorgverzekeraars, klachten-en geschillenregeling, vervangingsregeling.
 • Het behandelproces dat de cliënt in onze praktijk doorloopt.
 • De omgang met patientgegevens.

Onze kwaliteitsstatuten kunt u hier downloanden/inzien.

Om onze deskundigheid actueel te houden volgen we regelmatig nascholing in de vorm van cursussen, congressen, symposia en trainingen en vindt eens per zes weken een intervisie-bijeenkomst plaats waarvakinhoudelijke ondersteuning en toetsing wordt geboden door collega psychologen.

Naast bovenstaande lopende kwaliteitbevorderende zaken betrekt Psychologiepraktijk Reeshof zich regelmatig bij innovatieprojecten binnen de huidige zorg die zich o.a. richten op: bevordering samenwerking verschillende disciplines, wijkgericht werken, inzet van ehaelth en het inzichtelijk en meetbaar maken van zorgkwaliteit en efficientie. Wij nemen deel aan diverse effectiviteits- en tevredenheidsonderzoeken. Resultaten zijn opvraagbaar.

In 2017 hebben wij in de periode 1 januari – 1 mei 2017 deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek van het Gezondheidscentrum Reeshof.

30 clienten hebben deelgenomen. Resultaat voor PsychologiePraktijk Reeshof:

Score ‘bejegening’: 9.5

(thema’s: Werd u serieus genomen? Behandelde de zorgverlener u met respect? Had u vertrouwen in de deskundigheid? Legde de zorgverlener u dingen op een duidelijke manier uit? Zorgde de zorgverlener ervoor dat u zich bij hem/haar op uw gemak voelde?)

Score ‘privacy’: 8.3

(thema’s: Konden mensen in de wachtkamer horen wat er aan de balie wordt besproken? Bood de behandelkamer voldoende privacy?)

Score ‘responsiviteit’: 9.3

(thema’s: Had de zorgverlener voldoende tijd voor u? Vertelde de zorgverlener u wat u wilde weten over uw klacht / gezondheidsprobleem? Werd u goed geïnformeerd over de behandeling? Stond de zorgverlener open voor vragen als u iets wilde weten? Kon u meebeslissen over de behandeling of hulp die u kreeg?)

Score ‘persoonlijke aandacht’: 9.1

(thema’s: Luisterde de zorgverlener aandachtig naar u? Kreeg u advies hoe u nieuwe klachten kon voorkomen? Toonde de zorgverlener belangstelling voor uw persoonlijke situatie? Heeft de zorgverlener gevraagd of u nog vragen had?)

Score ‘effect behandeling’: 8.8

(thema’s: Zorgde de behandeling ervoor dat uw gezondheidsproblemen verminderden? Had u de indruk dat de zorgverlener goede informatie had over uw ziekte-geschiedenis?)

Vanaf 1 januari 2018 maakt het invullen van een clienttevredenheidslijst standaard onderdeel uit van het afronden van een behandeling. Uiteraard zijn clienttevredenheid en effectiviteit van onze behandeling essentiële doelen voor ons. Er is discussie in het veld over hoe je deze zaken kunt meten. Wij volgende deze discussie over kwaliteitsmeting uiteraard op de voet.

Privacy:

AVG

De informatie die u aan ons geeft, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder wetgeving die toeziet op bescherming van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese privacywet welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Deze Europese wet vervangt de huidige Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat nieuwe privacyregels die inspelen op de toename van digitaal dataverkeer, met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Wij beschikken over een Privacy Statement waarin staat beschreven hoe wij de veiligheid van uw persoonsgegevens borgen in onze communicatie. U geeft ons bij aanvang van uw behandeling toestemming voor dit beveiligd gebruik van uw persoonsgegevens. Download hier onze privacy statement

Inhoudelijke punten kort uitgelicht:

Volgens de wet mogen dossiergegevens alleen voor behandeldoeleinden worden gebruikt en mag een behandelaar zonder toestemming van de cliënt dossiergegevens nooit verstrekken aan derden. Voor het verstrekken van gegevens aan derden of het voeren van overleg met derden (zoals bijvoorbeeld: huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen etc.) vragen wij u altijd uw toestemming.

Een behandelend psycholoog is verplicht een clientendossier bij te houden. Rondom dit clienten dossier zijn wettelijk vier regels van kracht: U heeft recht op dossierinzage, u heeft recht op een kopie van het dossier, u heeft géén recht op het origineel, u mag het originele dossier laten vernietigen. Als u gebruik wilt maken van dit laatste recht dient een verzoek hiertoe schriftelijk, voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs te worden ingediend. Al uw medische gegevens worden dan vernietigd en wat overblijft zijn: uw NAW gegevens en het schriftelijk ingediende verzoek.

WGBO

Verder is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing. Van belang in deze wet is dat een behandelaar pas mag overgaan tot behandelen als een patiënt hier toestemming voor geeft. Wij vragen altijd schriftelijk middels ondertekening van een behandelovereenkomst om deze toestemming. Voorafgaand wordt u uiteraard voorzien van alle noodzakelijke informatie hieromtrent.

Klachten:

WKKGZ

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt geboden en heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is al sinds 1 januari 2016 van kracht voor zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals psychologen, apothekers, tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen. Ook ZZP’ers vallen daaronder.

Doel van deze wet is enerzijds openheid te bevorderen over klachten en ongewenste gebeurtenissen, waardoor cliënten beter worden gehoord en beschermd en anderzijds de zorgaanbieder te laten leren van zijn fouten. De wet schrijft daartoe voor dat zorgaanbieders een systeem hebben waarbij incidenten veilig kunnen worden gemeld, het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker moet worden gecontroleerd vóór indiensttreding, ernstig disfunctioneren of geweld moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de cliënt moet worden geïnformeerd bij fouten. De Wkkgz gaat over meer dan alleen klachtenafhandeling.

Bespreek uw klacht met uw behandelend psycholoog:

Als u een klacht heeft over de psycholoog die u behandelt bespreek dit dan in eerste instantie met hem of haar. Uw klacht kan te maken hebben met de behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Wij staan altijd open voor een bespreking hiervan. Blijf er dus niet mee rondlopen, maar meld het. U kunt dit mondeling doen of per mail (secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl).
Indien u het mondeling doet zal de behandelaar uw klacht samen met u op papier zetten. We zullen dan samen kijken wat uw klacht is en wat we eraan kunnen doen.
Uw behandelaar zal binnen maximaal 6 weken, nadat u melding heeft gemaakt van uw klacht, een besluit nemen over wat zij/hij doet met uw klacht. Deze periode van 6 weken kan met maximaal 4 weken worden verlengd, als we denken extra tijd nodig te hebben.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris:

Komt u niet tot een bevredigende oplossing met uw behandelaar dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van onze beroepsgroepen NIP en/of LVVP.

Relevante wetgeving:

 1. De wet BIG (incl. Besluit gezondheidszorgpsycholoog en Besluit psychotherapeut). De beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn wettelijk geregelde beroepen. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register mogen de desbetreffende beroepstitel voeren. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
 1. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.
 1. De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens.
  Cliënten hebben het recht:
  op een veilige verwerking van persoonsgegevens;
  te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en daar al dan niet mee akkoord te gaan;
  op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.
 1. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). Deze wet geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de zorg te klagen.
 1. De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Deze wet regelt de ontwikkeling en ordening van zorgmarkten en het toezicht daarop, met het oog op doelmatigheid en kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Tevens beschermt en bevordert deze wet de positie van de consument ten aanzien van andere partijen in de zorg.

Naast de hierboven genoemde wetten zijn in het bijzonder twee uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van respectievelijk eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen:

De Beroepscode voor psychologen (NIP, herziene uitgave 2007) en
de Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP, herziene uitgave 2007).

Voor beide beroepen geldt dat de beroepscode, als samenstel van gedragsregels, de stand van zaken in de voortgaande beroepsethische discussie reflecteert zoals die in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en specifiek binnen de eigen beroepsgroep wordt gevoerd.

De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:

 • het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen;
 • het bevorderen van beroepsethische reflectie;
 • het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten en psychologen;
 • het bieden van een maatstaf voor toetsing van het beroepsmatig handelen voor allen die zijn ingeschreven in het BIG-register gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Relevante regelgeving:

Beleidsregels van de Landelijke Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen

(CVZ) en richtlijnen van de LVVP, gepubliceerd op de website van de LVVP

(www.Lvvp.info), waaronder:

Format AO/IC m.b.t. vastlegging proces DBC-registratie en –declaratie (NZa);

Beleidsregel verplichte wachtlijsregistratie en –publicatie (NZa).

Contact
U kunt op 3 manieren contact met ons leggen:

Telefonisch
Via 013 5718688. Wanneer u de voicemail inspreekt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Per Mail
U kunt gebruik maken van het contactformulier als u informatie wilt, of een vraag heeft. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. Afspraken inplannen doen wij enkel telefonisch.

Per Post
Doesburgstraat 10, 5043 GC Tilburg

LET OP:
Schriftelijke aanmelding via contactformulier kan pas verwerkt worden nadat wij telefonisch contact met u hebben gehad. Draagt u a.u.b. zorg voor goede bereikbaarheid op het door u opgegeven telefoonnummer.