Zorg – Problematiek

Uw aanmeldproblematiek

Iedereen kan in zijn of haar leven te maken krijgen moeilijkheden of problemen, dat ervaren we allemaal. Wij zeggen altijd ‘met pijn in je been of buik ga je naar de dokter. Hoe normaal is het om naar de psycholoog te gaan als dat nodig is’. Wij hebben een normaal naast bijzonder (fijn) beroep.

De aard, mate van ernst en achtergronden van psychische problemen zijn persoonsgebonden en staan vaak in context van belastende levensomstandigheid.

U kunt bij ons terecht voor deskundige diagnostiek, advies en behandeling.

We werken binnen de generalistische basis ggz (voorheen geheten de Eerstelijnspsychologie) en bieden kortdurende, klachtgerichte hulp aan mensen met diverse soorten problematiek zoals: stemmingsstoornissen als depressiviteit, angststoornissen, psychische en lichamelijke spanningsklachten, problemen met impulsiviteit, gedragsproblemen, identiteitsproblemen, werk- of studie gerelateerde problemen, verwerkingsproblemen en problemen in de partnerrelatie of het gezin.

Nauwe samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, POH-GGZ, ondersteunende instanties en collega psychologen, zowel binnen als buiten het Gezondheidscentrum, staat bij ons hoog in het vaandel.

Waar vindt u de juiste hulp

Wanneer u psychische klachten of problemen heeft kunt u terecht bij uw huisarts. Soms is een bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt. In de huisartsen zorg wordt een eerste taxatie gemaakt van wat u nodig heeft.

Bij lichte psychische klachten of vragen krijgt u advies en ondersteuning binnen de huisartsen zorg, van de huisarts zelf of van de POH GGZ (Praktijkondersteuner ggz). De Praktijkondersteuner ggz kan een maatschappelijk werker, SPVer of basis psycholoog zijn. De functie van de huisarts/POH GGZ is het nader analyseren en uitdiepen van uw hulpvraag en klachten en u kortdurende begeleiding bieden.

Wanneer de huisarts of POH GGZ u niet de juiste hulp kunnen bieden dan wordt u doorverwezen.

  • bijvoorbeeld naar ons, de gb ggz (generalistische basis ggz).
 Wij zijn gz psychologen (hoog opgeleide BIG geregistreerde ‘regie-behandelaren’)
Een gb ggz (behandel)traject staat in relatie tot een DSM-IV of V diagnose welke door de Nederlandse Zorgautoriteit en de wetenschap wordt erkend.
De huisarts vermeldt op de verwijsbrief een ‘vermoede DSM-V diagnose’. De psycholoog toetst deze vermoede diagnose en daarmee, volgens de landelijke regels van de NZa, of uw behandeling in de vergoede zorg valt en op welk zorgproduct u recht heeft. 
Bij veel DSM diagnoses wordt uw behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed.
Geheel, in geval wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar ; gedeeltelijk in geval wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Tenzij u een restitutiepolis heeft, dan krijgt u de hele behandeling vergoed.
  • of bijvoorbeeld naar de specialistische ggz voor ‘ernstige psychische problemen of instabiele problematiek’.

Behandelvormen die wij bieden

 - Cognitieve gedragstherapie
- Schematherapie basis
- EMDR
- Interpersoonlijke therapie
- EFT (Emotionally Focused Therapy)
- Hypnotherapie zoals bijvoorbeeld opgenomen in de behandelrichtlijnen bij (psycho)somatische ziekten
- Oplossingsgerichte therapie
- Aandachtgerichte therapie
- ACT therapie (acceptance and commitment therapy)
- E-Health (providers: Therapieland & Minddistrict)

Hoe ziet het behandeltraject er uit

De eerste fase van het traject zal gericht zijn op diagnostiek. In deze intakefase zal met u besproken worden:

 - De klachten. (hoe zijn ze ontstaan, hoe blijven ze in stand, wat heeft u reeds aan oplossingen geprobeerd etc.)
- Uw hulpvraag (wat wilt u bereiken met het traject)
- Uw lichamelijke gezondheid
- Uw persoonlijkheidsstructuur (competenties en valkuilen, uw interesses, hobby’s, schoolverleden, opvoeding, gewoontes etc.)
- Copingstijlen (welke “stijlen” regelmatig worden gehanteerd m.b.t. het oplossen van problemen of tegenslagen).
- Het sociale domein. (gezinssituatie, carrière/arbeidsverleden, vrienden/familie).
- Op indicatie wordt het sociale netwerk betrokken bij de behandeling.

We oriënteren ons in de startfase graag zo breed en volledig mogelijk. Vaak wordt het intakegesprek aangevuld met psychologisch onderzoek middels vragenlijsten. De gegevens verkregen uit de intake en het psychologisch onderzoek worden met u besproken om vervolgens samen tot een passend plan van aanpak te komen.

Wij werken graag in transparante, veilige en open communicatie samen met u. Dit betekent dat u vanzelfsprekend uitgenodigd bent uw ervaringen met ons te delen zodat we samen voortdurend vormgeven aan een effectieve behandeling. 

Wanneer een behandeltraject wordt afgerond zal op het moment dat we een dossier sluiten met uw toestemming de huisarts geïnformeerd worden over het verloop en effect van de behandeling en wordt uw dossier nog 15 jaar bewaard.