Zorg – TarievenOngecontr

Voorwaarden en Tarieven niet-gecontracteerde zorg.

(dus: NIET voor CZ, VGZ en DSW)

De verwijsbrief moet voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar en moet bevatten:

 - N.A.W. gegevens van u, de client. 
- De agb-code van de verwijzer, meestal uw huisarts. 
- Dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis. (Een DSM-IV/5 code hoeft niet maar mag wel.) 
- Het echelon: betreft het een verwijzing voor een behandeling in de gb-ggz. 
- Of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de ggzde verwijsdatum. 

De verwijzing heeft een geldigheidsduur van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven de intake moet hebben plaatsgevonden binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven de intake moet hebben plaatsgevonden.

In de intakefase wordt onderzocht of behandeling van uw problematiek wel of niet in de vergoede zorg valt volgens landelijk vastgestelde criteria.
Dit onderscheid heeft niets te maken met of de psycholoog wel of niet een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.

Voorwaarden voor vergoeding:

Heeft u een zogeheten ‘budgetpolis’ met een lage premie? Vraagt u dan zeker na bij uw verzekeraar of u in behandeling mag bij een niet gecontracteerd zorgverlener. Bij een budgetpolis kan het polisvoorwaarde zijn dat u alleen behandeling vergoed krijgt bij een gecontracteerde zorgverlener.

Voor de actuele en volledige polisvoorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen verzekeraar. U en uw zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de precieze informatie en kennis aangaande uw zorgverzekering en uw verzekerde zorg.

Wij informeren u bij uw aanmelding  over: De machtiging van uw zorgverzekeraar / uw financiele verplichting t.a.v. uw behandeling.

U ontvangt de factuur altijd zelf

In geval uw problematiek niet in de vergoede zorg valt moet u zelf de kosten van behandeling betalen. U ontvangt van ons de nota welke u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. (OVP, onvergoede zorg product)

In geval w problematiek wel in de vergoede zorg valt moet u de kosten van behandeling óók zelf betalen. U rekent met ons af per pin en ontvangt de factuur van uw behandeling. U dient vervolgens zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar in en ontvangt het % dat vergoed wordt zelf van uw zorgverzekeraar terug. Let op: behandeling binnen de gb ggz valt onder uw jaarlijks eigen risico!

Tarieven

Tarieven voor vergoede zorgproducten

De prijzen voor behandeling in de gb ggz zijn niet vrij. De NZa stelt jaarlijks de maximum tarieven voor gb-ggz behandelingen vast. Ons tarief voor behandeling binnen de gb ggz is het NZa tarief. Met uitzondering voor laag financieel draagkrachtigen (lees verder in dit document onder ‘Uw polis bepaalt wat u zelf betaalt’)

 
Code  Prestatie            Maximumtarief 
180001 Kort               € 522,13 
180002 Middel              € 885,01 
180003 Intensief            € 1.434,96 
180004 Chronisch            € 1.380,49 
180005 Onvolledig behandeltraject    € 228,04
 

De NZa tarieven voor niet-vergoede zorgproducten in 2021:

Consulttarief:

 
Code  Prestatie            Maximumtarief 
198300 ovp niet-basispakketzorg Consult € 114,41 
 

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Partnerrelatie-consulttarief:
Niet vergoede zorg intakegesprek partnerrelatiegesprek: € 228,82 (per sessie van 1,5 uur; twee keer NZa tarief enkel consult).
Beide partners ontvangen per relatiegesprek ieder een factuur van € 114,41,-.
Voor vervolggesprekken wordt een tarief van € 172, – gehanteerd. (per sessie van 1 uur (maximaal 1,5 uur); 1 ½ keer NZa tarief enkel consult).
Beide partners ontvangen per relatiegesprek ieder een factuur van € 86,-.

No show tarief: € 57,-
Wanneer u uw gemaakte consult niet nakomt of niet uiterlijk 24 uur tevoren afbelt.
(50% van OVP NZa tarief)

Coulance-regeling:
Wij vinden het belangrijk om behandeling voor zoveel mogelijk cliënten mogelijk te maken. Wij hanteren dan ook een lager tarief voor cliënten die zelf én hun partner financieel afhankelijk zijn van een uitkering: 80% van het NZa tarief.
U kunt voor deze coulance-korting in aanmerking te komen wanneer u ons bewijs van uw gezinsinkomen wilt overleggen. Zo willen we de lasten van onze principiële keuze delen met financieel minder draagkrachtige cliënten.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

Uw polis bepaalt wat u zelf betaalt

U heeft een verzekeringspolis bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten. U kunt uitstekend bij ons terecht. U kiest voor onze kwaliteit en investering in uw gezondheid.

De zorgverzekeringspolis die u heeft afgesloten bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage voor de behandeling. Oftewel, is bepalend voor wat uw zorgverzekeraar vergoedt voor uw behandeling.

U bent klant van uw zorgverzekeraar en dus verantwoordelijk voor uw kennis tav uw polis en hoogte van vergoedingen. Uw zorgverzekeraar is verplicht u volledig en naar waarheid te informeren over uw zorgkosten en eigen bijdragen.

Voor de actuele en volledige polisvoorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen verzekeraar. U en uw zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de precieze informatie en kennis aangaande uw zorgverzekering en uw verzekerde zorg.

Om u op weg te helpen schetsen wij een aantal basis-zaken.

Het verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis is van belang

De ‘zuivere restitutiepolis’

Dan heeft u keuzevrijheid in zorgverlener (zogeheten ‘vrije artsenkeuze’)

Dan vergoedt uw zorgverzekeraar doorgaans 100% van het NZa tarief mits er is voldaan aan de wettelijke eisen en de voorwaarden in de zorgpolis.      
Let op: veel restitutiepolissen zijn geen ‘zuivere restitutie polis’ maar feitelijk een combinatie van een restitutie- en een naturapolis. Deze combinatiepolis vergoeden niet altijd de gehele behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener. Het is daarom raadzaam dat u bij u zorgverzekeraar checkt wat u vergoed krijgt.
De naturapolis, of ‘niet zuivere restitutiepolis’

Dan krijgt u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een percentage van uw behandeling vergoed. Dit percentage hangt af van uw specifieke polis en ligt doorgaans tussen de 60% en
90% van de behandelingskosten.

Toelichting: In artikel 13 Zorgverzekeringswet is bepaald dat dit % vergoeding zodanig moet zijn dat er geen sprake is van een ‘hinderpaal’. M.a.w. er mag geen sprake zijn van een belemmering voor u  in vrije artsenkeuze, om in behandeling te kunnen gaan bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. De wet zelf geeft niet aan wat die vergoeding moet zijn maar uit jurisprudentie blijkt dat deze vergoeding minimaal 75% van het marktconforme tarief van uw zorgverzekeraar moet zijn. Het marktconforme tarief is het gemiddeld gecontracteerde tarief van uw verzekeraar en dus lager dan het NZA-tarief.
Krijgt u lager dan 75% van het marktconforme tarief van uw zorgverzekeraar vergoed dan kunt u bij uw verzekeraar aandringen op een hogere vergoeding. 

Om  u van dienst te zijn:

Wij zijn via de LVVP aangesloten bij ‘Eiswijzer’. Wij kunnen bij uw aanmelding/inschrijving uw recht op vergoeding van onze behandeling door uw zorgverzekeraar binnen uw afgesloten polis toetsen. U ontvangt deze informatie van ons bij uw aanmelding.

Disclaimer: Aan de eisen en prijzen die wij via Eiswijzer genereren kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele en volledige polisvoorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen verzekeraar. U en uw zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de precieze informatie en kennis aangaande uw zorgverzekering en uw verzekerde zorg.

Naast een eigen bijdrage geldt het Wettelijk verplicht eigen risico: 385 euro per verzekerde per jaar. Tenzij u als klant een hoger eigen risico heeft gekozen. (DSW hanteert een wettelijk verplicht eigen risico van 375 euro per verzekerde per jaar).                            

Uw behandeling komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer de behandeling binnen de kaders en regelgeving van de vergoede zorg valt. Is dit niet het geval dan komen de kosten van de hele behandeling voor uw eigen rekening. Pas bij intake kan definitief duidelijk worden of uw behandeling wel of niet in de gedeeltelijk vergoede zorg valt.

Wij vinden het belangrijk om behandeling voor zoveel mogelijk cliënten mogelijk te maken. Wij hanteren dan ook een lager tarief voor cliënten die zelf én hun partner financieel afhankelijk zijn van een uitkering. U kunt voor deze coulance-korting in aanmerking te komen wanneer u ons daarom verzoekt en bewijs van uw gezinsinkomen wilt overleggen.  Zo willen we de lasten van onze principiële keuze delen met financieel minder draagkrachtige cliënten.


Wij zijn verplicht tot aanleveren van DIS-informatie (‘dbc-informatiesysteem) over uw behandeling aan de Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZa (DIS).

Tevens zijn wij uitgenodigd tot aanlevering van ROM (Routine Outcome Monitoring) gegevens.

U kunt aanlevering van uw gegevens weigeren.

U kunt bezwaar maken tegen de aanlevering van uw diagnose- behandelinformatie aan DIS; de zogenaamde opt-outregeling. U moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen dat helemaal geen gegevens van u aan DIS mogen worden aangeleverd door uw zorgverlener.

U kunt bezwaar maken tegen de aanlevering van uw ROM gegevens middels het tekenen van de ROM-privacyverklaring.

Wij zijn u hierbij graag tot uw dienst.