Zorg – Wet Regelgeving

Wet- en Regelgeving

BIG registratie GZ psycholoog

Alle behandelaren van ons team hebben een BIG-registratie. Een BIG-registratie betekent dat de zorgverlener de wettelijk beschermde beroepstitel “Gezondheidszorgpsycholoog” afgekort GZ psycholoog, mag voeren en onder het tuchtrecht valt.
Vijfjaarlijkse herregistratie in het BIG-register is een wettelijke verplichting voor GZ psychologen die hun vak onder deze titel willen uitoefenen.
Deskundigheidsbevordering in de vorm van nascholing en intervisie is een vereiste voor diverse (her)registraties.

Kwaliteitsstatuut

Alle behandelaren van ons team beschikken over een Kwaliteitsstatuut.

Een kwaliteitsstatuut is een door de overheid getoetste screening waarin de volgende kwaliteitszaken zijn beschreven:

  • algemene informatie over aandachtgebieden behandeling, professioneel netwerk, contracten met zorgverzekeraars, klachten-en geschillenregeling, vervangingsregeling.
  • het behandelproces dat de cliënt in onze praktijk doorloopt.
  • de omgang met patiëntgegevens.

Onze kwaliteitsstatuten kunt u inzien via het tabblad ‘ons team’.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo)

regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. Van belang in deze wet is dat een behandelaar pas mag overgaan tot behandelen als een patiënt hier toestemming voor geeft. Wij vragen schriftelijk middels ondertekening van een behandelovereenkomst om deze toestemming. Voorafgaand wordt u uiteraard voorzien van alle noodzakelijke informatie hieromtrent.

De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

regelt de bescherming van persoonsgegevens.
Cliënten hebben het recht: op een veilige verwerking van persoonsgegevens; te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en daar al dan niet mee akkoord te gaan; op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.

De informatie die u aan ons geeft, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder wetgeving die toeziet op bescherming van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese privacywet welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Deze Europese wet vervangt de wet Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat nieuwe privacyregels die inspelen op de toename van digitaal dataverkeer, met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Wij beschikken over een Privacy Statement waarin staat beschreven hoe wij de veiligheid van uw persoonsgegevens borgen in onze communicatie. U geeft ons bij aanvang van uw behandeling toestemming voor dit beveiligd gebruik van uw persoonsgegevens.

klik hier onze privacy statement

Inhoudelijke punten kort uitgelicht:

Volgens de wet mogen dossiergegevens alleen voor behandeldoeleinden worden gebruikt en mag een behandelaar zonder toestemming van de cliënt dossiergegevens nooit verstrekken aan derden. Voor het verstrekken van gegevens aan derden of het voeren van overleg met derden (zoals bijvoorbeeld: huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen etc.) vragen wij u altijd uw toestemming.

Een behandelend psycholoog is verplicht een cliënten dossier bij te houden. Het dossier moeten wij wettelijk 15 jaar bewaren. Rondom dit cliënten dossier zijn wettelijk vier regels van kracht: U heeft recht op dossierinzage, u heeft recht op een kopie van het dossier, u heeft géén recht op het origineel, u mag het originele dossier laten vernietigen. Als u gebruik wilt maken van dit laatste recht dient een verzoek hiertoe schriftelijk, voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs te worden ingediend. Al uw medische gegevens worden dan vernietigd en wat overblijft zijn: uw NAW gegevens en het schriftelijk ingediende verzoek.

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

Deze wet geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de zorg te klagen.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt geboden en heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is al sinds 1 januari 2016 van kracht voor zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals psychologen, apothekers, tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen. Ook ZZP’ers vallen daaronder.

Doel van deze wet is enerzijds openheid te bevorderen over klachten en ongewenste gebeurtenissen, waardoor cliënten beter worden gehoord en beschermd en anderzijds de zorgaanbieder te laten leren van zijn fouten. De wet schrijft daartoe voor dat zorgaanbieders een systeem hebben waarbij incidenten veilig kunnen worden gemeld, het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker moet worden gecontroleerd vóór indiensttreding, ernstig disfunctioneren of geweld moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de cliënt moet worden geïnformeerd bij fouten. De Wkkgz gaat over meer dan alleen klachtenafhandeling.

Bespreek uw klacht met uw behandelend psycholoog:

Als u een klacht heeft over de psycholoog die u behandelt bespreek dit dan in eerste instantie met hem of haar. Uw klacht kan te maken hebben met de behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Wij staan altijd open voor een bespreking hiervan. Blijf er dus niet mee rondlopen, maar meld het. U kunt dit mondeling doen of per mail (secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl).
Indien u het mondeling doet zal de behandelaar uw klacht samen met u op papier zetten. We zullen dan samen kijken wat uw klacht is en wat we eraan kunnen doen.
Uw behandelaar zal binnen maximaal 6 weken, nadat u melding heeft gemaakt van uw klacht, een besluit nemen over wat zij/hij doet met uw klacht. Deze periode van 6 weken kan met maximaal 4 weken worden verlengd, als we denken extra tijd nodig te hebben.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris:

Komt u niet tot een bevredigende oplossing met uw behandelaar dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van onze beroepsgroepen NIP en/of LVVP.

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Deze wet regelt de ontwikkeling en ordening van zorgmarkten en het toezicht daarop, met het oog op doelmatigheid en kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Tevens beschermt en bevordert deze wet de positie van de consument ten aanzien van andere partijen in de zorg.

Beroepscode

Naast de hierboven genoemde wetten zijn in het bijzonder twee uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van respectievelijk eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen:

De Beroepscode voor psychologen (NIP, herziene uitgave 2007) en
de Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP, herziene uitgave 2007).

Voor beide beroepen geldt dat de beroepscode, als samenstel van gedragsregels, de stand van zaken in de voortgaande beroepsethische discussie reflecteert zoals die in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en specifiek binnen de eigen beroepsgroep wordt gevoerd.

De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:

  • het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen;
  • het bevorderen van beroepsethische reflectie;
  • het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten en psychologen;
  • het bieden van een maatstaf voor toetsing van het beroepsmatig handelen voor allen die zijn ingeschreven in het BIG-register gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Overige relevante regelgeving

Beleidsregels van de Landelijke Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en richtlijnen van de LVVP, gepubliceerd op de website van de LVVP (www.Lvvp.info), waaronder:

Format AO/IC m.b.t. vastlegging proces DBC-registratie en -declaratie (NZa);

Beleidsregel verplichte wachtlijsregistratie en -publicatie (NZa).