Wet- en regelgeving en klachtenregeling

BIG registratie GZ psycholoog

Alle behandelaren van ons team hebben een BIG-registratie. Een BIG-registratie betekent dat de zorgverlener de wettelijk beschermde beroepstitel “Gezondheidszorgpsycholoog” afgekort GZ- psycholoog, mag voeren en onder het tuchtrecht valt. Vijfjaarlijkse herregistratie in het BIG-register is een wettelijke verplichting voor GZ- psychologen die hun vak onder deze titel willen uitoefenen. Deskundigheidsbevordering in de vorm van nascholing en intervisie is een vereiste voor diverse (her)registraties.

Kwaliteitsstatuut

Alle behandelaren van ons team beschikken over een Kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut is een door de overheid getoetste screening waarin de volgende kwaliteitszaken zijn beschreven: algemene informatie over aandachtgebieden behandeling, professioneel netwerk, contracten met zorgverzekeraars, klachten-en geschillenregeling, vervangingsregeling, het behandelproces dat de cliënt in onze praktijk doorloopt, de omgang met patiëntgegevens. Onze kwaliteitsstatuten kunt u inzien via het tabblad ‘ons team’. Let op: de eenmaal goedgekeurde kwaliteitsstatuten kunnen tussentijds niet gewijzigd worden. Hierdoor kan sommige informatie niet meer actueel zijn.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo)

regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. Van belang in deze wet is dat een behandelaar pas mag overgaan tot behandelen als een patiënt hier toestemming voor geeft. Wij vragen schriftelijk middels ondertekening van een behandelovereenkomst om deze toestemming. Voorafgaand wordt u uiteraard voorzien van alle noodzakelijke informatie hieromtrent. De Wgbo regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

regelt de bescherming van persoonsgegevens. Cliënten hebben het recht: op een veilige verwerking van persoonsgegevens; te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en daar al dan niet mee akkoord te gaan; op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft. De informatie die u aan ons geeft, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder wetgeving die toeziet op bescherming van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese privacywet welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Deze Europese wet vervangt de wet Nederlandse bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat nieuwe privacyregels die inspelen op de toename van digitaal dataverkeer, met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. veiligheid van uw persoonsgegevens borgen in onze communicatie. U geeft ons bij aanvang van uw behandeling toestemming voor dit beveiligd gebruik van uw persoonsgegevens.

klik hier onze privacy statement

Inhoudelijke punten kort uitgelicht:

Volgens de wet mogen dossiergegevens alleen voor behandeldoeleinden worden gebruikt en mag een behandelaar zonder toestemming van de cliënt dossiergegevens nooit verstrekken aan derden. Voor het verstrekken van gegevens aan derden of het voeren van overleg met derden (zoals bijvoorbeeld: huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen etc.) vragen wij u altijd uw toestemming. kopie van het dossier, u heeft géén recht op het origineel, u mag het originele dossier laten vernietigen. Als u gebruik wilt maken van dit laatste recht dient een verzoek hiertoe schriftelijk, voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs te worden ingediend. Al uw medische gegevens worden dan vernietigd en wat overblijft zijn: uw NAW gegevens en het schriftelijk ingediende verzoek. Juli 2020 is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) van kracht, een verbijzondering van de rechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Wet toetreding zorgaanbieders is per 1 januari 2022 in werking getreden. De wet vervangt de WTZi (Wet toelating zorginstellingen) en geldt voor alle zorgaanbieders. De wet regelt de verplichte melding van nieuwe zorgaanbieders en de vergunningsplicht van alle aanbieders die zorg verlenen uit de Wkkgz (Wlz, Zvw, andere zorg) en de Jeugdwet.  

De Wtza kent een aantal onderdelen: de meldplicht, de vergunningplicht, de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder en de jaarverantwoordingsplicht.

 • de meldplicht: iedere nieuwe en bestaande zorgaanbieder moet zich melden en ingeschreven staan in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) https://www.cibg.nl/lrza

Het doel van het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is om duidelijk te maken wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. Zo heeft de burger inzicht in waar hij welke zorg kan verkrijgen.

 • de vergunningplicht: geldt niet voor Psychologiepraktijk Reeshof (minder dan 10 zorgverleners).

Wat is het doel van de vergunningplicht?

Het systeem van de Wtza-vergunning vervangt het systeem van de WTZi-toelating. Deze vergunning legt meer nadruk op de kwaliteit van zorg en kent geen automatisch toegelaten instellingen of praktijken meer. Daarbij zijn er meer weigerings- en intrekkingsgronden aan de vergunning verbonden.

Voor wie geldt de vergunningplicht?

De vergunningplicht geldt voor:

 1. zorginstellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen
 2. zorginstellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg (zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) (doen) verlenen.
 • de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder: geldt niet voor Psychologiepraktijk Reeshof (minder dan 10 zorgverleners).

In principe hebben alle vergunning plichtige zorginstellingen of praktijken een interne toezichthouder. Er is een aantal uitzonderingen – de interne toezichthouder is niet verplicht voor instellingen/praktijken:

 1. met tien of minder zorgverleners;
 2. of met vijfentwintig of minder zorgverleners én die als instelling/praktijk tegelijkertijd voldoet aan beide onderstaande criteria:
  – bij de instelling/praktijk kunnen cliënten niet gedurende ten minste een etmaal verblijven;
  – er is geen sprake van medisch specialistische zorg (let op ook psychiatrie (dus psychiaters) vallen onder medische specialistische zorg)
 • de jaarverantwoordingsplicht:

Koepelorganisaties uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF, zijn in gesprek met het ministerie van VWS over de openbare jaarverantwoordingsplicht. De zorgkoepels uiten hun zorgen over de extra administratieve lasten die deze nieuwe werkwijze creëert. Er is al langer kritiek vanuit de eerstelijnszorg over deze nieuwe verantwoordingsplicht. De eerstelijnszorg acht deze plicht niet proportioneel en vreest dus extra administratieve belasting. De vertegenwoordigende koepels zien graag een uitzondering voor de eerstelijnszorg van deze jaarverantwoordingsplicht.

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

Deze wet geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de zorg te klagen. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt geboden en heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is al sinds 1 januari 2016 van kracht voor zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals psychologen, apothekers, tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen. Ook ZZP’ers vallen daaronder. anderzijds de zorgaanbieder te laten leren van zijn fouten. De wet schrijft daartoe voor dat zorgaanbieders een systeem hebben waarbij incidenten veilig kunnen worden gemeld, het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker moet worden gecontroleerd vóór indiensttreding, ernstig disfunctioneren of geweld moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de cliënt moet worden geïnformeerd bij fouten. De Wkkgz gaat over meer dan alleen klachtenafhandeling.

Klachtenregeling

Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan willen wij dit graag met u bespreken en proberen op te lossen. U kunt dit allereerst met uw eigen behandelaar en in tweede instantie met een van de praktijkhouders bespreken.

Wij volgen uiteraard de stappen zoals deze zijn vastgelegd:

Bespreek uw klacht met uw behandelend psycholoog:

Als u een klacht heeft over de psycholoog die u behandelt bespreek dit dan in eerste instantie met hem of haar. Uw klacht kan te maken hebben met de behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Wij staan altijd open voor een bespreking hiervan. Blijf er dus niet mee rondlopen, maar meld het. U kunt dit mondeling doen of per mail (secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl).
Indien u het mondeling doet zal de behandelaar uw klacht samen met u op papier zetten. We zullen dan samen kijken wat uw klacht is en wat we eraan kunnen doen.
Uw behandelaar zal binnen maximaal 6 weken, nadat u melding heeft gemaakt van uw klacht, een besluit nemen over wat zij/hij doet met uw klacht. Deze periode van 6 weken kan met maximaal 4 weken worden verlengd, als we denken extra tijd nodig te hebben.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris:

Wanneer bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van onze beroepsgroep, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Deze wet regelt de ontwikkeling en ordening van zorgmarkten en het toezicht daarop, met het oog op doelmatigheid en kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Tevens beschermt en bevordert deze wet de positie van de consument ten aanzien van andere partijen in de zorg.

Beroepscode

Naast de hierboven genoemde wetten zijn in het bijzonder twee uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van respectievelijk eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen:

 • De Beroepscode voor psychologen (NIP, herziene uitgave 2007) en
 • De Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP, herziene uitgave 2007).

Voor beide beroepen geldt dat de beroepscode, als samenstel van gedragsregels, de stand van zaken in de voortgaande beroepsethische discussie reflecteert zoals die in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en specifiek binnen de eigen beroepsgroep wordt gevoerd. De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:

 • Het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen.
 • Het bevorderen van beroepsethische reflectie.
 • Het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten en psychologen.
 • Het bieden van een maatstaf voor toetsing van het beroepsmatig handelen voor allen die zijn ingeschreven in het BIG-register gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Beleidsregels van de Landelijke Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en richtlijnen van de LVVP, gepubliceerd op de website van de LVVP (www.Lvvp.info), waaronder:

 • Format AO/IC m.b.t. vastlegging proces DBC-registratie en -declaratie (NZa)
 • Beleidsregel verplichte wachtlijsregistratie en -publicatie (NZa).