Verwijsbrief

Om voor vergoeding in de generalistische basis ggz in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Deze verwijsbriefmoet voldoen aan de eisen gesteld door de NZa. Op deze verwijsbrief staat duidelijk aangegeven dat is verwezen naar de gb ggz. Wanneer uw problematiek binnen de vergoede (verzekerde) zorg valt (zoals door de overheid bepaald wordt) dan wordt behandeling in principe vergoed vanuit uw basisverzekering. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Zonder verwijsbrief kunt u de rekening niet bij uw zorgverzekeraar indienen. Heeft u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij de huisarts om verwijzing te bespreken. Neem de verwijsbrief mee naar de eerste afspraak.

Wel of niet vergoede zorg

De huisarts vermeldt op de verwijsbrief een ‘vermoede DSM-(V) diagnose’. De psycholoog toetst deze vermoede diagnose en daarmee, volgens de landelijke regels van de NZa, of uw behandeling in de vergoede zorg valt. Bij veel DSM diagnoses wordt uw behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed.

Eigen bijdrage?

Behandeling binnen de gb ggz valt altijd onder het eigen risico. Heeft u een natura-polis dan betaalt u naast het eigen risico een eigen bijdrage voor uw behandeling omdat wij ervoor gekozen hebben geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Heeft u een zuivere restitutiepolis (‘vrije artsenkeuze’) dan is er geen eigen bijdrage.  

U meldt zich bij ons aan

  • Via het contactformulier op onze website

Om uw aanmelding definitief te maken zal onze assistente u bellen om uw aanmelding door te spreken en definitief te maken. Draagt u a.u.b. zorg voor goede bereikbaarheid op het door u opgegeven telefoonnummer.

  • Telefonisch: Onze assistente is dagelijks telefonisch rechtstreeks bereikbaar op het telefonisch spreekuur van 10.00-11.00uur.

U kunt buiten dit spreekuur de voicemail inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Onze assistente informeert u bij aanmelding over alles wat u wilt weten bv over wachttijden, kosten, tarieven. Deze informatie kunt u ook lezen op onze website.

Bij aanmelding matchen we u, op basis van uw problematiek, met een psycholoog van ons team. Uw huisarts kan u ook gericht verwijzen naar één van ons. Zelf kunt u ook uw voorkeur van behandelaar aan ons kenbaar maken. Dit is een belangrijk voordeel van een klein team boven een grote instelling. Recent onderzoek wijst uit dat ‘patiënt matching’ werkt; het draagt bij aan de effectiviteit van behandeling. (bron: Effect of Matching Therapists to Patients vs Assignment as Usual on Adult Psychotherapy Outcomes A Randomized Clinical Trial; Michael J. Constantino, PhD1; James F. Boswell, PhD2; Alice E. Coyne, MS1; et al ; June 9, 2021). En mocht gaandeweg blijken dat uw hulpvraag toch beter past bij een andere psycholoog van ons team dan kunnen we uw behandeling door onze korte lijnen makkelijk overdragen.

Hoe ziet het behandeltraject er uit

Telefonisch wordt met u een afspraak voor intake ingepland. Uw intake wordt gedaan door de (regie)behandelaar zelf. De intake is meteen ook de start van uw behandeling. Er is dus geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Diagnostiek

De eerste fase van het traject zal gericht zijn op diagnostiek. Diagnostische consulten zijn de eerste fase van uw behandeltraject. Het NZa tarief voor diagnostiek-consulten wordt gehanteerd.

We gaan samen met u op onderzoek uit. Eventueel met inzet van psychologische meetinstrumenten (test diagnostisch onderzoek) wanneer dit nodig of wenselijk mocht blijken. De aard, mate van ernst en achtergronden van psychische problemen zijn persoonsgebonden en staan vaak in context van belastende levensomstandigheden. In deze intake- en diagnostische fase zal met u samen breed gekeken worden naar:

  • De klachten. (hoe zijn ze ontstaan, hoe blijven ze in stand, wat heeft u reeds aan oplossingen geprobeerd etc.)
  • Uw hulpvraag (wat wilt u bereiken met het traject)
  • Uw lichamelijke gezondheid
  • Uw ontwikkeling en persoonlijke stijl (competenties en valkuilen, uw interesses, hobby’s, (school)verleden, opvoeding, gewoontes etc.)
  • Uw coping stijlen (hoe gaat u om met problemen of moeilijke situaties)
  • Uw sociale domein (gezinssituatie, carrière/arbeidsverleden, vrienden/familie).
  • Op indicatie en wanneer u dat wilt wordt uw persoonlijk netwerk betrokken

Per 1 januari 2022 is het invullen van de HONOS-vragenlijst een landelijk verplicht onderdeel van de diagnostiek in de ggz. Het invullen gebeurt (meestal) in het tweede gesprek, door u en uw psycholoog samen.

LVVP:

‘Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.’

Behandeling

Nadat we samen met u uw problematiek diagnostisch goed in kaart hebben gebracht start de behandelingsfase. Het NZa tarief voor behandelconsulten wordt gehanteerd.

De behandelingsconsulten zijn gebaseerd op het met u besproken behandelplan. Wij werken graag in transparante, veilige en open communicatie met u. Dit betekent dat u vanzelfsprekend uitgenodigd bent uw ervaringen met ons te delen zodat we samen voortdurend vormgeven aan een effectieve behandeling. iten met uw toestemming de huisarts geïnformeerd worden over het verloop en effect van de behandeling en wordt uw dossier nog 20 jaar bewaard volgens de wettelijk geldende bewaartermijn

Pinnen per consult

U voldoet de nota’s van uw consulten altijd zelf. U rekent uw consult direct af per pin aansluitend aan uw gesprek. 

Toelichting: In het ZPM (zorgprestatiemodel) moet per 1 januari 2022 ieder consult worden afgerekend. Om zoveel mogelijk tijd aan onze cliënten te besteden kiezen we voor pinbetaling om een efficiënte financiële administratie te voeren.

Na afrekening ontvangt u van ons de factuur van uw consult. Deze kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar om uw vergoeding te claimen waarvoor u verzekerd bent conform uw polis.

Wat te doen wanneer u verhinderd bent voor uw afspraak?

Wanneer u verhinderd bent: bel uw afspraak dan zo spoedig mogelijk af zodat wij iemand anders kunnen inplannen. Afspraken die niet minstens 24 uur voor aanvang zijn afgemeld worden in rekening gebracht in de vorm van no show tarief.

Wat te doen in geval van crisis en waarneming

Onze praktijk is geopend op werkdagen tijdens kantoortijden (8.30uur – 16.30uur). In geval van crisis kunt u tijdens kantoortijden contact met ons opnemen voor overleg wanneer u bij ons in behandeling bent. Waarneming is onderling in het team geregeld. Wanneer u niet bij ons in behandeling bent of u ervaart een crisis buiten kantoortijden neemt u dan contact op met uw huisarts of huisartsenpost.

In geval van doorverwijzing

Constateert de behandelaar dat u niet binnen de gb ggz, maar beter in de specialistische ggz geholpen kunt worden, dan zal hij/zij dit met u bespreken en vervolgens met uw huisarts zodat u doorverwezen kunt worden naar een gespecialiseerde behandelaar.