Tweede Kamer – motie 25 424

29 november is onderstaande motie aangenomen door de Tweede Kamer:

Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 638
Voorgesteld

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse Zorgautoriteit een grote hoeveelheid zeer persoonlijke data verzamelt van mensen die ggz-zorg ontvangen;

overwegende dat een datalek of misbruik van gegevens bij de NZa verstrekkende gevolgen zal hebben voor deze mensen;

Verzoekt de regering om de NZa te verzoeken om waar nodig opvolging te geven aan het AP-advies voordat gestart wordt met de dataverzameling in het kader van de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering in de ggz en om bij het eventueel verzamelen van gegevens binnen dit traject geen persoonsgegevens, (zoals naam, BSN, geboortedatum, geslacht, woonplaats en postcode, informatie met data van de verblijfsdagen, zorgtrajectnummer en datum en type consult ) op te laten vragen of te laten ontvangen en andere vormen van data (ter behoeve van controle en handhaving) na ontvangst en controle te verwijderen, zodat de scheiding tussen de zorgvraagtypering data en de controle data onomkeerbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink
Westerveld

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D50576