Wij zetten ons optimaal in voor het borgen van ons medisch beroepsgeheim en uw privacy. U kunt bij ons vragen om het tekenen van een privacyverklaring. Zo beperkt u ons zo veel mogelijk in de aanlevering van uw patiëntendata. Wij zijn kritisch op de verplichte data-aanlevering omdat de beoogde anonimisering van de data niet  gegarandeerd is en de beoogde doelen van de dataverzameling niet helder noch transparant. Wij leveren op dit moment geen ROM-gegevens aan (ook niet als u daar wel toestemming voor geeft), omdat niet onomstotelijk is vastgesteld dat de gegevens daadwerkelijk anoniem zijn en uw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid.

Onze zorgen en kritiek leven gelukkig breed in de maatschappij:

https://vertrouwenindeggz.nl/

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/algoritme/2023/fouten-bij-totstandkoming-data-experiment-ggz.html

Tweede Kamer – Motie 25 424

LVVP – Zorgvraagtypering: hoe zit het met de privacy?

Privacy wetgeving toegelicht:

De wet- en regelgeving rondom privacy is al complex en onder druk van de marktwerking in de zorg ook nog eens voortdurend aan het veranderen.

Een aantal belangrijke zaken:

 • GZ psychologen zoals wij hebben beroepsgeheim en mogen géén data of informatie aan derden geven zonder uw toestemming of zonder dwingende wettelijke grondslag.
  Beroepsgeheim is belangrijk in ons werk. Het dient om de veiligheid tussen zorgverlener en patiënt/client te borgen; veiligheid is onmisbaar voor een effectieve behandelrelatie en behandeling.
  Uw rechten als cliënt zijn in een aantal wetten vastgelegd.
  Zie op onze website: https://psychologiepraktijkreeshof.nl/gezondheidszorg/wet-regelgeving/ en Privacy Statement
  Zie bv ook op de website van de LVVP (De landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten):
  https://lvvp.info/voor-clienten/heeft-een-psycholoog-psychotherapeut-beroepsgeheim/
  https://lvvp.info/voor-clienten/hoe-zit-het-met-mijn-privacy/
  https://lvvp.info/voor-clienten/waarom-moet-ik-identificeren/
 • In geval van vergoede ggz zullen er altijd gegevens gedeeld moeten worden. Bijvoorbeeld: Er moeten verplicht een aantal persoonlijke data op uw factuur t.b.v. uw zorgverzekeraar staan, zoals uw naam, behandeldatum, trajectnummers. Alleen dan kunt u uw declaratie indienen. Uw zorgverzekeraar dient vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan.  
 • Er is een tendens naar het verbreden van de ‘wettelijke grondslag’ zodat de overheid, de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), zorgverzekeraars en benchmark organisaties steeds meer data mogen claimen bij zorgverleners. Zorgverleners worden toenemend verplicht om persoonlijke data over de gezondheid van patiënten/cliënten aan te leveren. Zorgverleners worden dus steeds meer verplicht hun beroepsgeheim te doorbreken.   
  Bijvoorbeeld:
  – het op uw behandelfactuur moeten zetten van uw diagnose, uw antwoorden op de HONOS+ (een vragenlijst met zeer privacygevoelige info die verplicht moet worden afgenomen) en het ‘zorgvraagtype’. (deze laatste termen behoren bij het ZPM, het Zorg Prestatie Model, het ggz bekostigingssysteem dat nu van kracht is en waarmee de overheid via een databank en algoritme de zorgkosten wil gaan beheersen)
  – het verplicht aanleveren van DIS en ROM data.
  NB Toelichting aanleveren DIS gegevens (Diagnose Informatie Systeem):
  Alle zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg zijn bij wet (Zorgverzekeringswet Zvw) verplicht om DISgegevens (dbc-informatiesysteem) over de geleverde zorg aan te leveren bij de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit). In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling . Gezien deze wettelijke verplichting hoeft een zorgverlener hiervoor geen toestemming aan de patiënt te vragen. De patiënt mag aanlevering wel weigeren. De NZa stelt: De gegevens worden oa. gebruikt voor het verbeteren van zorgprestaties en de gegevens zijn niet tot de persoon herleidbaar.
  NB Toelichting aanleveren ROM gegevens (‘Routine outcome monitoring’): Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Deze vragenlijsten zijn bedoeld om het verloop van de behandeling te kunnen meten. Er is een landelijke organisatie die de ROMresultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt door aanlevering. Naast de verplichting tot aanleveren van DIS (tenzij u weigert) zijn wij tevens uitgenodigd tot aanlevering van ROM gegevens (tenzij u ons hiervoor geen toestemming geeft).
 • Het verplicht aanleveren van de data moet gebeuren vanuit het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Dit zijn digitaal geautomatiseerd processen waarbij de zorgverlener geen enkel inzicht heeft in de data zoals die daadwerkelijk concreet worden gedeeld.
  Ook wij zorgverleners moeten dus vertrouwen op de uitspraken van de overheidsinstanties als de NZa dat de data geanonimiseerd zijn, dus niet herleidbaar tot u persoonlijk. Op vragen die wij hierover (blijven)stellen aan bv de NZa krijgen wij geen concrete bewijzen.
 • U kunt uw zorgverlener verbieden om uw data te delen middels tekenen van een privacyverklaring. Uw recht op privacy weegt (nog)  zwaarder dan onze plicht tot aanleveren.
  Met een privacyverklaring hoeven wij uw diagnose en zorgvraagtypering niet op uw factuur te vermelden en worden uw persoonlijke medische gegevens niet aangeleverd via het EPD.
  Wij zorgverleners blijven verplicht tot periodieke aanlevering van data vanuit ons EPD maar deze aanlevering zal inhoudelijk geen medische gegevens van u bevatten wanneer u een privacyverklaring heeft getekend.
  Ook hierbij is aan de orde: Aanlevering van data is een digitaal geautomatiseerd proces waarbij wij als zorgverlener geen enkel inzicht hebben in de data zoals die daadwerkelijk concreet worden gedeeld.

Tot slot:

Wij zijn geenszins van mening dat er sprake is van “slechte bedoelingen” maar op basis van de opeenstapeling van fiasco’s op het gebied van ICT en regelgeving en de scepsis die wij vanuit onze beroepsverenigingen ontvangen zijn wij uiterst voorzichtig. Wij werken graag mee aan transparantie en kwaliteitsverbetering. Maar zijn van mening dat de huidige tendens van automatisering en doorbreken van privacy een overwegend financieel doel dient en de transparantie, kwaliteit en optimalisatie van zorg ondermijnt.

Komt u bij ons voor Advies & Ontwikkeling (coaching) dan gelden bovenstaande verplichtingen van aanleveren van data niet omdat u niet in ‘zorg’ gezien wordt. A&O (coaching geheel buiten de zorg om).