contractvrij werken

Zorgverzekeraars zijn ook bij contractvrij werkende psychologen wettelijk verplicht de psychologische hulpverlening van een BIG-geregistreerde GZ- psycholoog te vergoeden. U betaalt ons de rekening en kunt deze daarna indienen bij uw zorgverzekeraar. Ook een werkgever is vaak bereid (een deel van) de behandeling te betalen.

Onze weloverwogen keuze

Per 1 januari 2022 zijn wij een contract-vrije praktijk in de geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat wij, psychologen van Psychologiepraktijk Reeshof, er voor hebben gekozen om met geen enkele zorgverzekeraar nog een contract af te sluiten per 2022. Dit hebben wij na zeer rijp beraad besloten. De door zorgverzekeraars aangeboden contracten stroken niet met onze beroepsethiek en praktijkvoering. De contracten die ons door zorgverzekeraars worden aangeboden:

 • Stellen eisen die niet passen bij de kwaliteit van werken die wij voorstaan.
 • Zijn eenzijdig door zorgverzekeraars opgesteld en niet onderhandelbaar.
 • Zijn dwingend en autoritair van taal met niet aflatende dreiging van straffende maatregelen op (naar veelal blijkt) oneigenlijke gronden.
 • Leggen omzetplafonds op die zo laag zijn dat wij cliënten in de loop van het jaar moeten weigeren wanneer ons quotum is bereikt.
 • Bieden verschillende tarieven en zonder inhoudelijke onderbouwing.

Het tij van ‘marktwerking in de zorg’ is niet gekeerd de afgelopen jaren, integendeel. Wij kiezen er nu voor om geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars. Meer informatie kunt u lezen op bijvoorbeeld :

Onze registraties en specialisaties borgen onze kwaliteit. Niet de eisen die ons worden opgelegd in contracten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent voor ons een statement. Losmaken uit de marktwerking zoals de LVVP verwoordt: 

‘ De belangrijkste reden waarom zorgverleners contractvrij werken, is het gevoel van autonomie over de praktijkvoering, niet afhankelijk te zijn van de verschillende eisen van de verzekeraars. Daardoor is er meer vrijheid om de praktijk naar eigen inzicht te voeren en kan de vrijgevestigde zorgaanbieder zelf meer invulling geven aan zijn idee van kwaliteit.’

‘De zorg in Nederland is geregeld volgens het uitgangspunt van (gereguleerde) marktwerking. Dat betekent dat de keuze voor contractvrij werken gezien kan worden als een statement dat u als zorgverlener het niet eens bent met de huidige inrichting van de zorg. Bijvoorbeeld omdat u de machtspositie van de zorgverzekeraars te groot vindt.’

Wij voegen daar aan toe ter illustratie, zodat u voeling krijgt met de dynamiek van marktwerking in de zorg:

 • U laat uw groenteboer toch ook niet bepalen dat u alleen maar mag kiezen tussen aardbeien of aardbeien terwijl u een banaan nodig heeft?
 • U laat uw inboedelverzekering toch ook uw woonkamer niet inrichten?
 • U laat uw reisverzekering toch ook niet bepalen waar u vakantie gaat vieren?

Uw weloverwogen keuze:

Wat verandert per 2022 voor u en wat zijn de keuzes die u kunt maken!

Er verandert voor u niets in de zin van wat wij u aan kwalitatieve zorg bieden. Wij voldoen aan alle eisen die de overheid, beroepsverenigingen en zorgverzekeringen aan behandelaren stellen: Wij zijn gehouden aan de ggz wet- en regelgeving en de polisvoorwaarden zoals die landelijk geldend zijn. Wij zijn gehouden aan alle beroepsethiek en (her)registratie-eisen zoals die gelden in ons vak en door de overheid en onze eigen beroepsverenigingen zijn vastgelegd. Wij zijn gevisiteerd door de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). Dit visitatie-keurmerk is een getuigschrift van een audit van onze kwaliteit in praktijkvoering.

Uw keuze van zorgverzekeraar en polis is leidend voor wat u vergoed krijgt.
Wanneer uw behandeling in de vergoede zorg valt krijgt u met een zuivere restitutiepolis uw hele behandeling vergoed (vergoeding NZa tarief). Heeft u een andere zorgpolis dan krijgt u een (groot)deel van uw behandeling vergoed van uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt altijd aangesproken.
Met een zuivere restitutiepolis ‘koopt’ u zogeheten ‘vrije artsen keuze’ waarmee u uw behandeling ook bij een niet-gecontracteerde zorgverlener volledig vergoed krijgt (het marktconforme NZa tarief). Dat is althans de bedoeling van een zuivere restitutiepolis maar ook hier wordt aan getornd door diverse zorgverzekeraars dus let u op de ‘kleine lettertjes’ in uw polis.
Bij alle andere (natura)polissen krijgt u een (groot) deel van uw behandeling bij ons vergoed. U betaalt dus een eigen bijdrage.
Let op: werkgevers zijn vaak bereid u tegemoet te komen in de kosten van behandeling

Voorbeelden van vergoedingen:

 • Uw zuivere restitutiepolis vergoed 100% van het NZa tarief (= de tarief prijs toegekend aan onze consulten door de overheid (NZa=Nederlandse Zorg Autoriteit) op basis van jaarlijks kostprijsonderzoek)
 • Uw zogenaamd ‘zuivere’ restitutiepolis vergoed 100% van het ‘marktwaardetarief’ (= de tarief prijs zoals uw zorgverzekeraar deze aan onze consulten heeft toegekend). Dit is dus niet 100% vergoeding van ons NZa tarief! U betaalt bij dus alsnog een eigen bijdrage.
 • Uw naturapolis vergoedt een % (van 50 tot ruim 80%) van uw behandeling.
  U ziet: de verschillen in vergoeding zijn groot!

Voor de actuele en volledige polisvoorwaarden en uw recht op vergoeding van onze behandelingen verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.
U en uw zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de precieze informatie en kennis aangaande uw afgesloten zorgverzekering en uw verzekerde zorg.
Wij adviseren u goed door te vragen over de kosten die u, met uw polis, vergoed krijgt!

U kunt uw polis jaarlijks wijzigen; dus ook u heeft vrije keuze.

Het feit dat getornd wordt aan de ‘vrije artsenkeuze’ ervaren wij als scheefgroei ten gevolg van de huidige marktwerking in de zorg. Wij horen dat zorgverzekeraars tegen hun klanten zeggen ‘wij contracteren de beste zorgverleners’. Feitelijk staat zorginkoop middels contracten los van kwaliteit-inkoop. Misschien maken de ‘beste’ zorgverleners zich juist wel los en werken contractvrij.

Wanneer u zelf inkoopt (investeert in een restitutiepolis of kiest voor een eigen bijdrage bij de zorgverlener van uw keuze) kunt u zelf bepalen.
Houd u bij het maken van uw keuzes gerust de volgende zaken in uw achterhoofd:

 • Recht hebben op zorg is niet hetzelfde als recht hebben op de zorg die u nodig heeft.
 • Recht op vergoeding is niet hetzelfde als recht op 100% vergoeding.

Een hypotheekverstrekker is niet verantwoordelijk voor het oplossen van woningnood of verzorgen van uw woonplezier. Evenmin staat het bedrijfsmodel van een zorgverzekeraar primair in dienst van de kwaliteit van zorg of uw gezondheid.

Per 1 januari 2022 praktisch:

U voldoet de nota’s van uw consulten altijd zelf. U rekent uw consult direct af per pin aansluitend aan uw gesprek. Toelichting: In het ZPM (zorgprestatiemodel) moet per 1 januari 2022 ieder consult worden afgerekend. Om zoveel mogelijk tijd aan onze cliënten te besteden kiezen we voor pinbetaling om een efficiente financiële administratie te voeren. Na afrekening ontvangt u van ons de factuur van uw consult. Deze kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar om uw vergoeding te claimen waarvoor u verzekerd bent conform uw polis.