Contractvrij werken

Onze weloverwogen keuze

Jarenlang sloten wij de contracten af die zorgverzekeraars ons jaarlijks aanbieden. Hier zijn we mee gestopt omdat de eisen die zorgverzekeraars ons opleggen in hun contracten niet stroken met onze beroepsethiek en met de kwaliteit van werken die wij voorstaan.

Daarnaast leggen zorgverzekeraars eenzijdig omzetplafonds op in hun contracten. Een omzetplafond is het maximum aantal cliënten dat een psycholoog mag behandelen per jaar. Deze omzetplafonds zijn vaak zo laag dat wij cliënten in de loop van het jaar moeten weigeren. Dat vinden wij onverantwoord voor een toegankelijke psychologiepraktijk zoals wij die voorstaan.

Contractvrij werken betekent voor ons een statement van losmaking en autonomie. De richtlijnen en registraties van onze eigen beroepsgroep borgen onze kwaliteit, niet de contracten met zorgverzekeraars. Daarnaast houden wij ons, uiteraard, aan alle beroepseisen zoals die gelden in de wettelijke regelgeving.

Losmaken uit de marktwerking zoals de LVVP verwoordt: 

  • ‘ De belangrijkste reden waarom zorgverleners contractvrij werken, is het gevoel van autonomie over de praktijkvoering, niet afhankelijk te zijn van de verschillende eisen van de verzekeraars. Daardoor is er meer vrijheid om de praktijk naar eigen inzicht te voeren en kan de vrijgevestigde zorgaanbieder zelf meer invulling geven aan zijn idee van kwaliteit.’
  • ‘De zorg in Nederland is geregeld volgens het uitgangspunt van (gereguleerde) marktwerking. Dat betekent dat de keuze voor contractvrij werken gezien kan worden als een statement dat u als zorgverlener het niet eens bent met de huidige inrichting van de zorg. Bijvoorbeeld omdat u de machtspositie van de zorgverzekeraars te groot vindt.’

Er zijn toenemend meer zorgverleners die contractvrij werken. Meer informatie kunt u lezen op bijvoorbeeld: https://contractvrijepsycholoog.nl/

Uw weloverwogen keuze

Kiest u voor onze praktijk dan kiest u 

  • Voor een praktijk met een hoge kwaliteit van zorg, goede bereikbaarheid, transparantie en samenwerking
  • Voor een praktijk die al jarenlang gevestigd is in Tilburg en trots is op een uitstekende naam, hoge tevredenheidscijfers van cliënten en goede bekendheid en samenwerking met verwijzers
  • Voor een praktijk die aan alle eisen voldoet: de eisen van de wettelijke regelgeving van de overheid, van beroepsverenigingen, van (her)registraties en van het visitatie-keurmerk van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). Dit visitatie-keurmerk is een getuigschrift van een audit van onze kwaliteit in praktijkvoering.
  • Voor een ervaren psycholoog, met generalistische én specifieke expertise.

Wat krijgt u vergoed van uw zorgverzekeraar?

Uw keuze van zorgverzekeraar en polis is leidend voor wat u vergoed krijgt bij een contractvrij werkend psycholoog

Wanneer uw behandeling in de vergoede zorg valt krijgt u met een zuivere restitutiepolis 100% van uw behandeling vergoed (vergoeding NZa tarief; het NZa tarief is het kostprijstarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit jaarlijks vast stelt).
Met een zuivere restitutiepolis ‘koopt’ u zogeheten ‘vrije artsen keuze’ waarmee u uw behandeling ook bij een niet-gecontracteerde zorgverlener volledig vergoed krijgt. Dit is althans de bedoeling van een zuivere restitutiepolis maar hier wordt aan getornd door diverse zorgverzekeraars dus let u op de ‘kleine lettertjes’ in uw polis.

Bij alle andere (natura)polissen krijgt u een (groot) deel van een behandeling bij ons vergoed. Als u geen restitutiepolis heeft betaalt u dus een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van de polis die u zelf heeft afgesloten.

Uw eigen risico wordt altijd aangesproken.

Let op: werkgevers zijn vaak bereid u tegemoet te komen in de kosten van behandeling welke u niet vergoed krijgt.

Voorbeelden van polissen en vergoedingen:

  • Een zuivere restitutiepolis vergoed 100% van het NZa tarief (= het tarief wat onze overheid vaststelt).
  • Een zogenaamd ‘zuivere’ restitutiepolis vergoed 100% van het ‘marktwaardetarief’ (= een tarief wat zorgverzekeraars zelf vaststellen.). Dit is dus niet 100% vergoeding van het NZa tarief! U betaalt bij dus alsnog een eigen bijdrage.
  • Uw naturapolis vergoedt een percentage (van 50% tot ruim 80%) van uw behandeling.

U ziet: de verschillen in vergoeding zijn groot! U heeft dus zelf belangrijke keuzes te maken over uw zorgverzekering.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt kunnen wij u informeren over uw recht op vergoeding. Voor de actuele en volledige polisvoorwaarden en uw recht op vergoeding van onze behandelingen verwijzen wij u ook altijd naar uw zorgverzekeraar. U en uw zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de precieze informatie aangaande uw afgesloten zorgverzekering en uw verzekerde zorg.

U kunt uw polis jaarlijks wijzigen; dus ook hierin heeft u keuze

Hoe betaalt u

U voldoet bij een contractvrij werkende psycholoog, dus ook bij ons, de nota’s van uw consulten altijd eerst zelf. Bij ons rekent u uw consult direct af per pin aansluitend aan uw gesprek. Direct na de pinbetaling ontvangt u van ons de factuur van uw consult. Deze kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar om uw vergoeding te claimen waarvoor u verzekerd bent conform uw polis.

Behoud van Vrije Artsenkeuze

Zorgverzekeraars zijn verplicht de behandeling bij contractvrij werkende GZ-psychologen grotendeels te vergoeden. Deze vergoeding moet op basis van de ‘hinderpaal wetgeving’ dusdanig groot zijn dat het voor mensen financieel mogelijk moet zijn om naar de zorgverlener van hun keuze te kunnen gaan, ook wanneer deze contractvrij werkt.

Met enige regelmaat gaan er stemmen op om deze Vrije Artsenkeuze te beperken. Met andere woorden: in de politiek wil men de ‘hinderpaal wetgeving’ gaan veranderen en daarmee de vergoeding van behandeling bij een contractvrij werkende zorgverlener dusdanig gaan verlagen dat het voor mensen met een kleine beurs nagenoeg onmogelijk wordt om naar de contractvrij werkende zorgverlener van hun keuze te gaan. Deze plannen stuiten uiteraard op grote weerstand van zorgverleners, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties. Ook u leest er vast steeds meer over in de media, bijvoorbeeld:

Uitzending Tros Radar

Brabants Dagblad – Vrije zorgkeuze met uitsterven bedreigd

Wij vinden dat het tornen aan de Vrije Artsenkeuze een pijnlijke illustratie van de scheefgroei door de huidige marktwerking in de zorg: onder het bedrieglijke mom van ‘we sluiten met de beste zorgverleners contracten af’ willen de politiek en de zorgverzekeraars de zorgkosten beheersen door zoveel mogelijk zorgverleners te dwingen contracten af te sluiten. Een groot aantal zorgverleners kiest ervoor om contractvrij te werken om redenen zoals wij die ook hebben. We vertrouwen erop dat de wetswijziging die de Vrije Artsenkeuze bedreigt niet door de tweede en eerste kamer komt. Wij vinden het recht om zelf je zorgverlener te kiezen die bij je past en waar je vertrouwen in hebt een basisrecht.